Puder obrve - Powder Brows

Puder obrve  | DKC Farah Tuzla i Sarajevo
Puder obrve  | DKC Farah Tuzla i Sarajevo

Šta su Puder obrve (za savršen luk)?

Po­slijed­njih go­di­na obr­ve su po­sta­le je­dan od glav­nih tren­do­va u svi­je­tu lje­po­te.

Trajna šminka je danas jedan od obaveznih estetskih tretmana. Gotovo da nema djevojke koja nije uradila nešto od trajne šminke, a pogotovu da nije uradila trajnu šminku obrva.

Li­je­po ob­li­ko­va­ne i pra­vil­no po­pu­nje­ne obr­ve do­pri­no­se si­me­tri­ji li­ca. Če­sto se pri­pad­ni­ce ljep­šeg po­la od­lu­ču­ju za te­to­vi­ra­nje obr­va, što je za ne­ko­ga bol­no. Me­đu­tim, za one sa ni­skim pra­gom to­le­ran­ci­je na bol osmi­šlje­na je no­va teh­ni­ka, ko­ja je sti­gla i kod nas, a ri­ječ je o „Pu­der obr­va­ma”.

U pi­ta­nju je tret­man ma­nu­elnog sjen­če­nja obr­va, je­dan od naj­po­pu­lar­ni­jih u obla­sti traj­ne šmin­ke, za­hva­lju­ju­ći svo­jim pred­no­sti­ma. 

Teh­ni­ka „powdereyebrows” se ra­di kao bla­go po­lu­tran­spa­rent­no sjen­če­nje na ma­loj du­bi­ni, po­vr­šin­ski, zbog če­ga obr­ve iz­gle­da­ju gu­šće, pu­ni­je i nje­go­va­ni­je. Za­vi­sno od že­lje kli­jen­ta mo­gu­će je po­sti­ći raz­li­či­te efek­te od pot­pu­no pri­rod­nih pa sve do ja­ko de­fi­ni­sa­nih, gla­mu­ro­znih obr­va. Li­je­pi i to­pli to­no­vi ka­rak­te­ri­sti­ka su ove teh­ni­ke.

Teh­ni­ka „pu­der obr­ve” je re­la­tiv­no no­va i tek se oče­ku­je da za­ži­vi kod nas, kao na Za­pa­du, gdje se ve­ći­na po­zna­tih da­ma opre­dje­lju­ju upra­vo za ovu vr­stu ma­nu­el­nog sjen­če­nja. 

Tret­man je si­gur­an i bez­bol­an. Kod ove vr­ste tret­ma­na ne­ma kr­va­re­nja, ni­ti su­kr­vi­ce, ne osta­ju ožilj­ci, ni­ti se ja­vlja­ju bi­lo ko­je dru­ge ne­ga­tiv­ne po­sle­di­ce. Pre­po­ru­ču­ju se že­na­ma sa ma­snom ko­žom, zbog svo­je po­sto­ja­no­sti. Na­kon „powdereyebrows” va­še obr­ve ima­ju pri­ro­dan iz­gled, bez stro­gih kon­tu­ra, blag i nje­žan ob­lik, kao da ste ih šmin­ka­li me­kom olov­kom ili sjen­kom. „Pu­der obr­ve” su po­sto­ja­ne od 18 do 24 mje­se­ca. U tom pe­ri­o­du, bla­go i rav­no­mjer­no bli­je­de, na­kon če­ga je po­želj­no osvje­ža­va­nje bo­je. Ta­ko­đer, bi­tan fak­tor za nje­no po­sto­ja­nje je sta­rost kli­jen­ta kao i me­ta­bo­li­zam. 

Bo­ja ko­ja se uno­si pod ko­žu na­kon pe­ri­o­da pe­ru­ta­nja, od­no­sno pet da­na, po­sta­je do 50 od­sto svje­tli­ja, ali na­kon se­dam da­na do­bi­će­te bo­ju ko­ju ste iza­bra­li. Na­ni­je­ta bo­ja ne „iz­bi­ja”, jer je stal­na i ne­pro­mi­je­nje­na, a uni­je­ti pig­ment ne „pli­va” u ko­ži, ta­ko da ne­ma mo­guć­no­sti da obr­ve na­kon ne­kog vre­me­na po­sta­nu plav­ka­ste ili cr­ve­ne, za­vi­sno od pri­rod­nog pig­men­ta ko­že. „In­ter­ven­ci­ja” u pro­sje­ku vre­men­ski tra­je 90 mi­nu­ta (do 120 minuta). Tret­man je bez­bo­lan, ali nu­di­mo mo­guć­nost lo­kal­ne ane­ste­zi­je.

Pri­ro­dan iz­gled je sve vi­še na ci­je­ni, pa su „pu­der obr­ve” naj­če­šći iz­bor ho­li­vud­skih lje­po­ti­ca, kao i zvi­je­zda u re­gi­o­nu. Po­la­ko i kod nas se ši­ri trend pri­rod­ni­jeg iz­gle­da obr­va.Također, i mu­škar­ci kod nas po­či­nju da se in­te­re­su­ju za ovaj tret­man, dok je to u svi­je­tu sa­svim uobi­ča­je­no. Na­kon sa­mog tret­ma­na osje­ća se bla­go za­te­za­nje ko­že, ali se ona br­zo re­ge­ne­ri­ra, po­štu­ju­ći upu­te ko­je sa­vje­tu­jemo.

Sve što je po­treb­no je­ste ko­ri­sti­ti od­re­đe­nu kre­mu dva pu­ta dnev­no, ka­da je šmin­ka u pi­ta­nju, do­volj­no je sa­mo iz­bje­ga­va­ti onu na­mi­je­nje­nu obr­va­ma, jer kli­jen­ti če­sto že­le da ka­mu­fli­ra­ju pro­ces za­cje­lji­va­nja obr­va, što se ne pro­po­ru­ču­je pr­ven­stve­no zbog bak­te­ri­ja ko­je se na­la­ze na olo­vci, čet­ki­ci. Sam po­stu­pak se spro­vo­di u ste­ril­nim uslo­vi­ma, svi dje­lo­vi apa­ra­tu­re su ste­ri­li­ra­ni i ču­va­ju se na sa­ni­ta­ran na­čin, ko­ri­ste se is­klju­či­vo ste­ril­ne igle i no­va igla za sva­kog kli­jen­ta po­seb­no, kao i no­ve me­di­cin­ske ru­ka­vi­ce, ma­ska za li­ce. Pri­je sa­mog po­stup­ka, pret­ho­di raz­go­vor sa kli­jen­tom, u kom ot­kri­va­mo šta tač­no že­li i ka­ko bi se mo­gli po­sti­ći naj­bo­lji re­zul­ta­ti. Na­kon is­cr­ta­va­nja kon­tu­ra, u skla­du sa ob­li­kom li­ca i te­nom, na­kon sa­gla­sno­sti kli­jen­ta na is­cr­ta­ni ob­lik, mo­že se pri­stu­pi­ti tretmanu.

Pri­krij­te ožilj­ke

Naj­bo­lja su ga­ran­ci­ja pri­vlač­nog, a pri­rod­nog iz­gle­da. Nje­go­va­ne obr­ve u sva­koj pri­li­ci, li­ce do­bi­ja no­vu kon­tu­ru i po­sta­je iz­ra­žaj­ni­je, ljep­še, ve­se­li­je i mla­đe. ‘’Pu­der obr­ve’’ je tret­man na­mi­je­njen i sta­ri­jim, zre­li­jim že­na­ma, sa spu­šte­nim obr­va­ma ili oso­ba­ma ko­je su u pot­pu­no­sti osta­le bez obr­va, oni­ma sa si­je­dim obr­va­ma ili iz­ra­zi­to svi­je­tlim, že­na­ma ko­je ne že­le sva­ko­dnev­no šmin­ka­nje, ali ho­će li­jep iz­gled. Pu­der obr­va­ma se mo­gu pri­kri­ti iz­ra­že­ne ano­ma­li­je na li­cu i ko­ži u pred­je­lu obr­va, kao i ozilj­ci od po­vre­da ili hi­ru­skih za­hva­ta.

Image
Image

Zakažite pregled

Molimo popunite obavezna polja.
Molimo popunite obavezna polja.
Molimo popunite obavezna polja.
Molimo popunite obavezna polja.
Molimo popunite obavezna polja.
Molimo popunite obavezna polja.

Zašto baš DKC Farah?

Više od 25 godina iskustva u klasičnoj dermatologiji, laserskoj dermatologiji, kozmetologiji te konstantne edukacije kompletnog osoblja u zemlji i inozemstvu garantiraju vrhunsku uslugu. Najkvalitetnije usluge iz oblasti dermatologije (3 redovno zaposlena doktora i više vanjskih saradnika, 17 kozmetičarki).

Dermatološka ordinacija i laserski centar

U sklopu ordinacija u Tuzli i Sarajevu se nalazi i moderan laserski centar koji je opremljen sa po 17 najmodernijih laserskih uređaja.

Kozmetički centar

Ovo je centar za liječenje i njegu problematične i zdrave kože kao i relaksaciju tijela uz educirane kozmetičarke i fizioterapeute.

Farah SPA i masaža centar

SPA centar za uspostavljanje ravnoteže uma, tijela i duha u kojem svojim klijentima pružamo i nevjerovatnu mogućnost uživanja u jedinstvenom ambijentu.

Sa radom smo počeli 1998. godine i od tada centar zrači pozitivnom energijom, isijava toplim emocijama te postaje ogledalom nas samih. Više od 25 godina iskustva u klasičnoj dermatologiji, laserskoj dermatologiji, kozmetologiji te konstantne edukacije kompletnog osoblja u zemlji i inostranstvu garantuju vrhunsku uslugu.

Pravila o zaštiti privatnosti DKC Farah!

DKC Tuzla

Adresa Tuzla

Adresa: Ivana Ribara broj 15,
75000 Tuzla, BiH

Telefon i email Tuzla

Radno vrijeme Tuzla

Pon.-Sub.: 08:00 - 20:00
Ned.: 10:00 - 18:00

DKC Sarajevo

Adresa Sarajevo

Adresa: Importanne centar IV sprat, 71000 Sarajevo, BiH

Telefon i email Sarajevo

Radno vrijeme Sarajevo

Pon. - Sub.: 10:00 - 17:00
Ned.: Zatvoreno